viabilita
carbon accreditation
facebook enac
27/11/2013

Comunicazione per i clienti Belle AIR Europe

 Comunicazione per i clienti

La compagnia aerea Belle Air Europe, è costretta a sospendere momentaneamente i suoi voli, vista la difficile realtà economica in cui si trova.

Per la procedura del rimborso dei biglietti e la ri-protezione passeggeri si prega di contattare gli indirizzi che seguono:

E-mail:

refunds.agency@belleaireurope.eu (per le agenzie)
E-mail:
refunds.private@belleaireurope.eu (per i privati)
Tel :+39 02 610 1448

 

Ci scusiamo per il disagio,

Belle Air Europe

Komunikim për Klientët

Kompania Belle Air Europe e gjëndur përpara një situatë të veshtirë ekonomike, është e detyruar të pezullojë përkohësisht fluturimet e saj.

Për të filluar procedurat e rimbursimit te biletave dhe mbrojtjes se pasagjereve jeni të lutur të kontaktoni adresat e mëposhtme:

E-mail:

refunds.agency@belleaireurope.eu (për agjensitë)
E-mail:
refunds.private@belleaireurope.eu (për privatët)
Tel :+39 02 610 1448

 

Kërkojmë ndjesë për shqetësimin,

Belle Air Europe

Dear Passengers,

Due to its general difficult economic situation, Belle Air Europe must temporarily suspend its flights,

For passengers re-protection and refund procedures please contact:

E-mail:

refunds.agency@belleaireurope.eu (only travel agents)
E-mail:
refunds.private@belleaireurope.eu (only privates)
Tel :+39 02 610 1448

 

We apologize for the inconvenience,

Belle Air Europe

Belle Air Europe informiert Ihre Kunden, dass aufgrund der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Lage, Belle Air Europe muss vorübergehend ihre Flüge unterbrechen.

Für die Rückerstattungen und für den Fahrgast erneuten Schutz kontaktieren Sie bitte:

E-mail:

refunds.agency@belleaireurope.eu (Als Reise Agent)
E-mail:
refunds.private@belleaireurope.eu (Als Privat)
Tel : +39 02 610 1448

 

Wir entschuldigen uns für die Verlegenheit,

Belle Air Europe